Privacy Policy

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สนช. ได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ส่วนบุคคลของท่านไว้

  2. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์จึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type)โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์(Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

  3. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดําเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซค์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
  1. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เท่านั้น

  2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สํานักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากท่านเท่านั้น

  3. ในกรณีที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการ ดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการ นําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็ จะทําให้เว็บไซต์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้ บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่ อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทํางานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายใน การท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้เว็บไซต์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือ กิจกรรมอื่นของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ต่อไป

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ยินดีที่จะ ตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เลขที่  ถนน โทรศัพท์ : โทรสาร :