เป็นช่องทางการระดมทุนออนไลน์ให้กับบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนทั่วไปสามารถเลือกลงทุนให้หุ้นของบริษัทที่มีคุณภาพผ่านการคัดกรองที่ดี และเมื่อบริษัทได้รับเงินจากนักลงทุนครบตามเป้าหมายการระดมทุน นักลงทุนจะได้รับหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนที่ลงทุน

Additional Details

 • Contact E-mail:kittinand@dreamaker.co.th
 • Contact Number:0924932498
 • Contact Position:Chief Product Officer
 • Contact Name:Kittinand Pithayapriechagul
 • Does your company has revenue?:Yes
 • First Revenue Month/Year:04/2016
Show all
 • Product Launch Month/Year:03/2016
 • Country Operating in:Thailand
 • Company Registered Month/Year:12/2014
 • Co-Founder Nationality:Thai
 • Stage:Launched
 • Funding Status:Raised Series A
 • Number of Employee:1-10
 • Founded Month/Year:01/2014