About

Startup Thailand is a national startup promotion platform implemented to support and encourage startup growth and startup ecosystem in Thailand leading by the Ministry of Science and Technology (MOST) of Thailand. The policy is initiated by National Startup Committee (NSC) in supporting startup activities in Thailand. In Thailand, Startup is viewed as New Economic Warrior (NEW) as it is the new energy is driving national economy. Thailand aims to position itself as a nation with science- and innovation-driven economy has established a national level policy to make Thailand as an open area for startup in Asia region.


bullet_logo_about

cycle-ecosystem Created with Sketch.

FAQEXPLORING ABOUT STARTUP NEWS IN THAILAND

ธุรกิจ STARTUP นั้นเป็นธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีแบบแผน และใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง STARTUP ยังเป็นธุรกิจที่มี ศักยภาพการเติบโตสูงมากหรือ “โตแบบก้าวกระโดด” ต่างจากธุรกิจ SME ที่เป็นธุรกิจทั่วไปอะไรก็ได้และใช้เวลาหลายปีถึงสำเร็จ ส่วนการหาแหล่งเงินทุนของ STARTUP นั้นเกิดจากการระดมทุน (Crowdfunding) หรือร่วมลงทุน (Venture Capital) ส่วน SME นั้นมาจากเงินส่วนตัวหรือเงินกู้ นอกจากนี้ ในการถือ ครองสิทธิ์ STARTUP เจ้าของถือสิทธิ์ผ่านการซื้อหุ้น ส่วน SME เจ้าของถือครองธุรกิจของตัวเองทั้งหมด เพียงเท่านี้ คุณคงเห็นภาพเบื้องต้นแล้วว่า คุณคือ STARTUP หรือ SME

เรามีกลไกภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลืออยู่หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น new to business ให้คำปรึกษาสำหรับทุกคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจ startup ด้าน Financial support พบโครงการสนับสนุน ทางด้านการเงิน ในหลายหน่วยงานของภาครัฐ และ build up competitiveness เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วย การสนับสนุนจากบริการและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ หากใครสนใจ ก็สามารถมาพบกันได้ในโซน Government support ในงาน STARTUP Thailand 2017

ผู้ที่จะเข้าร่วม Picthing แต่ละภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร จะต้องมี Product ที่เริ่ม Operate แล้ว และต้อง Model Business ที่ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องเป็น นิติบุคคลสามารถสมัครได้ที่

ชลบุรี : https://startupth.typeform.com/to/FOuRpe
สงขลา : https://startupth.typeform.com/to/dOXI74
ขอนแก่น : https://startupth.typeform.com/to/z99vEe
เชียงใหม่ : https://startupth.typeform.com/to/gEFtN3
กรุงเทพมหานคร : https://startupth.typeform.com/to/a6JW5h

ลงทะเบียนร่วมสัมมนาแต่ละภูมิภาคและกรุงเทพมหานครได้ที่

ชลบุรี : https://www.zipeventapp.com/e/Startup-Thailand-2017-Eastern
สงขลา : https://www.zipeventapp.com/e/Startup-Thailand-2017-Southern
ขอนแก่น : https://www.zipeventapp.com/e/Startup-Thailand-2017-Northeastern
เชียงใหม่ : https://www.zipeventapp.com/e/Startup-Thailand-2017-Northern
กรุงเทพมหานคร : https://www.zipeventapp.com/e/Startup-Thailand-2017-Bangkok